Neodkladná podpora životných funkcií

Jednou z oblastí, ktorej sa Združenie pre onkológiu (ZpO) v súlade so svojimi stanovami venuje, je aj vzdelávanie. Deklarovali sme záujem edukovať nielen laickú , ale aj odbornú verejnosť.

Na základe osvedčenia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania s názvom „ Neodkladná podpora životných funkcií“ vydaného MZ SR 25.09.2018 ZpO vyškolilo v priebehu piatich rokov vyše 220 záujemcov z radov zdravotníkov. Som preto nesmierne rád, že v roku 2023 po splnení všetkých požiadavok v rámci procesu reakreditácie, MZ SR opätovne priznalo ZpO právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov. V tomto duchu 03.07.2023 MZ SR ako vecne príslušný orgán vydal osvedčenie o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania s názvom „ Neodkladná podpora životných funkcií“ .

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania pre lekárov, sestry a iné zdravotnícke povolania, je zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií prebiehal v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

Nadobudnutím účinnosti vyhlášky MZ SR č. 74/2019 dňa 15.03.2019 sa podľa §5 zrušila vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z., vyhlášky č. 114/2007 Z. z. a vyhlášky č. 616/2007 Z. z.
Kurzy NPŽF prebiehajú ako jedna z možností sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ale zdravotnícki pracovníci už nie sú zaviazaní ich absolvovať z titulu zákonnej povinnosti. Získané kredity sa započítajú v súlade s prílohou vyššie uvedenej legislatívnej zmeny.

Odhliadnuc od legislatívy, ktorá sa v zdravotníctve často a neprehľadne (a bohužiaľ aj nelogicky) mení, je nespochybniteľné, že každý zdravotnícky pracovník by mal vedieť adekvátne zasiahnuť v situáciách keď je ohrozený život z medicínskeho pohľadu.

A nakoniec: „kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa…“ (§177 Trestného zákona, zákon č. 300/2005 Z.z.).

Plán kurzov NPŽF rok 2024 (PDF, 529 kb)

Svoj záujem absolvovať kurz môžete vyjadriť zaslaním správy na mailovú adresu info@preonkologiu.sk.

Vyplňte prosím Vaše identifikačné údaje v nasledovnej prihláške:

prihláška (RTF, 45 kb)

(formulár podpíšete na kurze) , obratom ju pošlite na adresu info@preonkologiu.sk.

Informácie pre dotknuté osoby (PDF, 500 kb)

Konkrétne termíny, organizačné pokyny zašleme na Vami zadaný kontaktný mail.


Tešíme sa na spoluprácu

MUDr. Miroslav Klačko, PhD.
Predseda ZpO

Zdroje/literatúra:
Zákon č. 578/2004 Z.z.
Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z.
Vyhláška MZ SR č. 74/2019
Vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z.Rozhodnutie MZ SR č. S18287-2023-OZV-6

Dňa 03.07.2023 MZ SR ako vecne príslušný správny orgán podľa § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v konaní o vydanie osvedčenia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania s názvom „ Neodkladná podpora životných funkcií“ priznalo Združeniu pre onkológiu so sídlom Heydukova 10, 812 50 Bratislava, právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov a vydávať potvrdenie o absolvovaní tohto akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona o poskytovateľoch a dodatok k potvrdeniu podľa § 41 ods. 3 zákona o poskytovateľoch, príslušných ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a v súlade s týmto rozhodnutím.