O nás

Združenie pre onkológiu je občianskym združením, ktoré bolo založené v roku 2008. Jeho hlavným poslaním a cieľom je ochrana a podpora zdravia spočívajúca vo vytváraní podmienok na prevenciu, včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu najmä onkologických ochorení a podpora vzdelávania v onkologickej oblasti.

Združenie plní svoje poslanie a ciele najmä vytváraním podmienok na zlepšenie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti na onkologických pracoviskách zdravotníckych zariadení, podporou ich prístrojového, technického a materiálového vybavenia, podporou zavádzania nových diagnostických a liečebných metód, pomocou pri zariaďovaní nových onkologických pracovísk, vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov, získavaním najnovších poznatkov v onkologickej problematike, a pomocou onkologicky a inak vážne chorým pacientom smerujúcou k zabezpečeniu ich liečby a k zlepšeniu kvality ich života.

Združene spolupracuje pri plnení svojho poslania s inými osobami, najmä s ostatnými občianskymi združeniami a nadáciami, ktoré majú obdobné ciele.